Statistisk sentralbyrå


Pleie- og omsorgstjenester

1   Plassar1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma og bustader til pleie- og omsorgsføremål. 1996-2000
  1996 1997 1998 1999 2000
Plassar, totalt 43 735 43 377 43 196 43 240 42 938
Sjukeheimsplassar 33 718 34 291 34 784 35 704 36 085
Aldersheimsplassar 8 934 8 302 7 636 6 812 6 118
Andre plassar 1 083 784 776 724 735
           
Bustader til pleie- og omsorgsføremål 37 882 39 987 42 110 44 409 46 429
1  Institusjonar som var i drift per 31.12.00.

Standardtegn i tabeller