Statistisk sentralbyrå


6   Mottakarar av heimetenester, etter alder. 1992-1999
  1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999
I alt 146 272 142 623 142 354 134 529 144 765 149 026 152 796 158 612
Under 67 år 24 870 24 369 26 810 24 197 29 945 31 442 34 208 36 273
67-74 år 24 413 23 511 21 876 20 671 20 700 20 347 19 313 19 351
75-79 år 28 758 27 335 26 854 25 238 26 625 26 966 27 443 27 657
80-84 år 34 613 33 624 32 947 31 603 32 621 33 342 34 025 34 982
85-89 år 22 530 23 593 23 490 22 989 24 498 25 024 26 506 27 612
90 år og over 9 854 10 089 9 961 9 744 10 376 10 533 11 301 12 737
Uoppgitt alder 1 234 102 416 87 0 1 372 0 0
Per 1 000 innb. 67 år og over 236 230 229 216 233 240 247 257
1  Andre tenester enn heimesjukepleie og heimehjelp er ikke med.

Standardtegn i tabeller