Statistisk sentralbyrå


3   Årsverk1 innan pleie- og omsorgstenestene. 1992-1999
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Årsverk i alt 66 430 69 395 68 331 69 795 73 733 79 435 82 794 85 446
Årsverk per brukar2 0,35 0,37 0,36 0,39 0,39 0,41 0,42 0,42
Per 1 000 innb. 67 år og over 107 112 110 112 119 128 134 138
Per 1 000 innb. 80 år og over 397 409 394 395 409 431 439 450
1  Årsverk er summen av heiltidsstillingar og deltidsstillingar rekna om til heiltidsstillingar.
2  Årsverk per brukar er rekna ut frå summen av brukarar av heimetenester (inkl. andre tenester) og talet på plassar i institusjonane.

Standardtegn i tabeller