Statistisk sentralbyrå


1   Plassar1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma og bustader til pleie- og omsorgsføremål. 1996-1999
  1996 1997 1998 1999
Plassar, totalt 43 735 43 377 43 196 43 350
Sjukeheimsplassar 33 718 34 291 34 784 35 728
Aldersheimsplassar 8 934 8 302 7 636 6 890
Andre plassar 1 083 784 776 732
         
Bustader til pleie- og omsorgsføremål 37 882 39 987 42 110 44 290
1  Institusjonar som er i drift per 31.12.99. Registrert etter kommunen institusjonen ligg i.

Standardtegn i tabeller