Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent November 2010-oktober 2011 Endring i prosent
Totalt sal  806 -7,6 8 816 -1,9 9 673 -0,9
Jordbruk og skogbruk 7 -36,3 71 -23,5 79 -23,2
Fiske og fangst 53 15,8  508 9,9  547 11,0
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  121 -13,2 1 323 1,9 1 459 3,2
Bygg og anlegg 45 27,7  472 8,4  485 7,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 92 -30,8  905 -16,8 1 044 -12,7
Transport  450 -3,1 5 046 -2,5 5 510 -2,2
Av dette bunkers 35 9,7  390 -6,5  419 -9,3
Offentleg verksemd 12 -23,8  124 -1,0  145 4,1
Anna sal2 27 -5,6  367 18,7  402 21,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller