Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent November 2010-oktober 2011 Endring i prosent
Totalt sal  806 -7,6 8 816 -1,9 9 673 -0,9
Bilbensin  111 -9,2 1 377 -7,9 1 507 -7,7
Autodiesel  310 -3,4 3 176 4,1 3 482 5,0
Av dette avgiftspliktig  224 -0,2 2 401 4,5 2 624 5,0
Jetdrivstoff 83 -7,9  858 -3,7  943 -2,3
Marine gassoljer  159 2,3 1 722 3,1 1 855 2,7
Av dette bunkers 19 26,1  210 -0,6  225 -5,2
Fyringsparafin 5 -42,3 55 -22,7 66 -16,7
Lette fyringsoljer 32 -39,3  367 -21,2  458 -13,1
Tung fyringsolje 24 -26,8  311 -7,3  343 -6,7
Av dette bunkers 16 -3,2  174 -13,1  188 -14,3
Smørjemiddel 5 -0,9 60 -5,3 65 -8,4
Andre petroleumsprodukt2 77 -8,1  891 -5,3  954 -4,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller