Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Desember 2011- november 2012 Endring i prosent
Totalt sal  798 -1,1 8 799 -0,9 9 524 -2,2
Jordbruk og skogbruk 9 29,0 84 17,4 90 13,7
Fiske og fangst 45 -14,4  481 -5,6  504 -8,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  110 -9,7 1 241 -7,4 1 365 -7,6
Bygg og anlegg 36 -18,7  487 2,9  503 3,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 95 3,9  985 9,8 1 063 2,5
Transport  452 0,5 5 029 -1,2 5 468 -1,6
Av dette bunkers 35 -2,2  397 -1,7  428 -0,9
Offentleg verksemd 9 -26,9 77 -38,1 86 -41,2
Anna sal2 41 51,2  415 10,6  445 8,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller