Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Desember 2011-november 2012 Endring i prosent
Totalt sal  798 -1,1 8 799 -0,9 9 524 -2,2
Bilbensin  107 -3,5 1 290 -6,3 1 405 -6,8
Autodiesel  311 0,6 3 284 3,3 3 567 2,4
Av dette avgiftspliktig  231 2,9 2 498 4,0 2 717 3,5
Jetdrivstoff 85 2,9  923 3,7  999 2,4
Marine gassoljer  155 -2,3 1 773 3,0 1 907 2,8
Av dette bunkers 17 -9,0  220 4,8  235 4,5
Fyringsparafin 4 -20,5 37 -32,7 42 -37,0
Lette fyringsoljer 36 12,1  297 -19,6  331 -28,1
Tung fyringsolje 22 -8,3  257 -22,5  281 -22,8
Av dette bunkers 17 6,0  176 -6,0  193 -4,2
Smørjemiddel 6 -4,7 57 -15,0 62 -14,4
Andre petroleumsprodukt2 71 -8,3  880 -1,3  931 -2,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller