Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent November 2011- oktober 2012 Endring i prosent
Totalt sal  869 3,5 8 001 -0,6 9 533 -2,5
Jordbruk og skogbruk 81  859,1  148  127,8  160 93,7
Fiske og fangst 49 1,8  436 -4,3  512 -5,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  117 -0,5 1 131 -6,1 1 377 -7,0
Bygg og anlegg 50 -15,9  450 5,2  511 7,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  108 10,4  890 9,2 1 060 -2,5
Transport  417 -9,2 4 505 -2,6 5 393 -2,9
Av dette bunkers 38 37,8  362 2,0  429 3,1
Offentleg verksemd 7 -27,8 68 -39,2 89 -40,4
Anna sal2 38 -0,1  374 9,1  431 6,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller