Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent November 2011-oktober 2012 Endring i prosent
Totalt sal  869 3,5 8 001 -0,6 9 533 -2,5
Bilbensin  115 -6,4 1 183 -6,5 1 409 -7,2
Autodiesel  331 6,1 2 972 3,7 3 565 2,1
Av dette avgiftspliktig  249 6,1 2 267 4,2 2 711 3,3
Jetdrivstoff 95 14,5  838 3,7  996 1,4
Marine gassoljer  170 1,3 1 618 3,5 1 911 3,2
Av dette bunkers 20 52,0  203 6,2  237 7,2
Fyringsparafin 5 -20,7 33 -33,3 43 -38,4
Lette fyringsoljer 31 5,9  261 -22,2  327 -31,8
Tung fyringsolje 26 26,5  235 -18,2  283 -19,7
Av dette bunkers 18 26,7  159 0,5  192 1,7
Smørjemiddel 6 20,8 51 -16,0 62 -13,1
Andre petroleumsprodukt2 90 -3,5  810 -0,6  937 -2,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller