Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Oktober 2011- september 2012 Endring i prosent
Totalt sal  831 -1,9 7 086 -1,7 9 458 -3,3
Jordbruk og skogbruk 7 -20,5 67 18,0 87 3,5
Fiske og fangst 40 -19,4  387 -5,0  511 -4,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  130 -1,4 1 011 -6,9 1 375 -7,5
Bygg og anlegg 57 -13,6  366 -0,6  487 4,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 93 18,1  782 9,0 1 049 -4,2
Transport  464 -1,8 4 073 -1,6 5 421 -2,2
Av dette bunkers 35 1,0  324 -1,0  419 -1,1
Offentleg verksemd 5 -45,1 61 -40,3 92 -38,2
Anna sal2 35 14,4  341 1,7  436 1,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller