Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Oktober 2011-september 2012 Endring i prosent
Totalt sal  831 -1,9 7 086 -1,7 9 458 -3,3
Bilbensin  114 -6,2 1 068 -6,5 1 416 -7,2
Autodiesel  305 2,3 2 631 3,0 3 536 1,7
Av dette avgiftspliktig  232 1,5 2 010 3,5 2 688 2,9
Jetdrivstoff 89 2,7  742 2,5  984 -0,1
Marine gassoljer  164 -3,3 1 448 3,8 1 909 3,7
Av dette bunkers 19 5,6  183 2,9  230 1,0
Fyringsparafin 3 -28,6 28 -35,1 44 -38,2
Lette fyringsoljer 25 -7,0  230 -24,9  325 -33,1
Tung fyringsolje 19 -23,5  210 -21,6  277 -22,9
Av dette bunkers 15 -1,3  141 -2,1  188 -0,5
Smørjemiddel 5 -6,1 45 -20,3 61 -15,1
Andre petroleumsprodukt2  106 -2,4  685 -5,1  905 -6,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller