Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent September 2011- august 2012 Endring i prosent
Totalt sal  802 -8,2 6 258 -1,7 9 476 -3,1
Bilbensin  129 -8,3  955 -6,4 1 426 -7,3
Autodiesel  311 0,3 2 326 3,1 3 529 1,8
Av dette avgiftspliktig  238 1,0 1 777 3,7 2 684 3,1
Jetdrivstoff 61 -28,7  653 2,5  982 -0,4
Marine gassoljer  159 -2,8 1 284 4,8 1 915 4,7
Av dette bunkers 26 -0,5  164 2,5  229 1,5
Fyringsparafin 3 -40,2 25 -35,9 46 -37,5
Lette fyringsoljer 18 -14,6  205 -26,6  327 -33,1
Tung fyringsolje 27 -20,7  191 -21,4  283 -21,6
Av dette bunkers 18 -8,8  125 -2,2  188 -1,1
Smørjemiddel 6 -16,8 40 -20,0 62 -14,2
Andre petroleumsprodukt2 89 -17,2  579 -5,6  907 -6,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller