Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent August 2011-juli 2012 Endring i prosent
Totalt sal  801 0,7 5 456 -0,6 9 548 -2,4
Jordbruk og skogbruk 6 25,6 49 27,5 88 -0,7
Fiske og fangst 40 -20,1  298 -3,6  520 -1,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  110 10,6  787 -6,8 1 393 -4,4
Bygg og anlegg 34 -30,6  260 9,9  513 11,0
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 85 21,0  595 6,2 1 019 -9,7
Transport  481 6,6 3 155 0,1 5 488 -1,1
Av dette bunkers 40 -13,6  245 -0,3  421 -0,6
Offentleg verksemd 3 -36,4 51 -41,1 97 -34,1
Anna sal2 42 -36,1  262 -0,2  430 1,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller