Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent August 2011-juli 2012 Endring i prosent
Totalt sal  801 0,7 5 456 -0,6 9 548 -2,4
Bilbensin  134 -5,1  826 -6,1 1 437 -7,2
Autodiesel  287 5,8 2 016 3,6 3 528 2,4
Av dette avgiftspliktig  223 5,7 1 539 4,2 2 681 3,8
Jetdrivstoff 95 15,8  593 7,3 1 007 1,3
Marine gassoljer  172 6,7 1 125 6,0 1 919 4,9
Av dette bunkers 24 -9,9  138 3,1  230 2,0
Fyringsparafin 3 -24,5 22 -35,3 48 -35,9
Lette fyringsoljer 19 11,9  187 -27,6  330 -32,6
Tung fyringsolje 24 -32,3  164 -21,5  290 -18,9
Av dette bunkers 15 -17,0  107 -1,0  190 -1,3
Smørjemiddel 6 9,1 34 -20,5 63 -11,9
Andre petroleumsprodukt2 62 -21,4  489 -3,1  926 -5,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller