Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Juli 2011-juni 2012 Endring i prosent
Totalt sal  858 0,9 4 656 -0,8 9 513 -2,9
Jordbruk og skogbruk 8 3,4 44 27,7 87 -4,9
Fiske og fangst 44 3,0  257 -0,4  530 2,0
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  115 -3,6  678 -9,0 1 383 -4,6
Bygg og anlegg 68 8,3  226 20,3  527 16,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 95 15,4  510 4,1 1 005 -11,5
Transport  482 -1,8 2 673 -1,0 5 458 -2,7
Av dette bunkers 40 7,4  205 2,8  428 -0,7
Offentleg verksemd 7 -16,8 48 -41,4 99 -32,9
Anna sal2 41 7,3  220 11,9  424 9,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller