Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Juli 2011-juni 2012 Endring i prosent
Totalt sal  858 0,9 4 656 -0,8 9 513 -2,9
Bilbensin  123 -11,5  692 -6,3 1 445 -7,6
Autodiesel  300 2,1 1 729 3,2 3 512 2,2
Av dette avgiftspliktig  228 0,5 1 316 3,9 2 669 3,4
Jetdrivstoff 93 7,2  498 5,8  964 -3,6
Marine gassoljer  178 15,5  953 5,8 1 908 4,3
Av dette bunkers 24 35,1  113 6,5  232 4,0
Fyringsparafin 3 -32,2 19 -36,6 48 -34,8
Lette fyringsoljer 20 -7,5  168 -30,3  328 -33,1
Tung fyringsolje 24 -22,3  140 -19,3  301 -16,1
Av dette bunkers 16 -14,4 91 2,4  193 -3,8
Smørjemiddel 4 -46,9 29 -24,5 63 -13,5
Andre petroleumsprodukt2  112 0,9  428 0,5  944 -2,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller