Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Juni 2011-mai 2012 Endring i prosent
Totalt sal  840 1,1 3 798 -1,2 9 505 -3,1
Jordbruk og skogbruk 11  284,9 36 34,6 87 -7,4
Fiske og fangst 47 10,7  214 -1,0  529 2,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  108 -16,8  563 -10,0 1 388 -3,7
Bygg og anlegg 56 17,7  158 26,3  522 15,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 90 24,8  416 1,8  992 -13,4
Transport  479 -0,8 2 191 -0,9 5 467 -2,9
Av dette bunkers 34 -12,4  165 1,7  425 -2,2
Offentleg verksemd 5 -55,5 41 -44,1  100 -31,4
Anna sal2 44 3,8  179 12,9  421 9,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller