Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Juni 2011- mai 2012 Endring i prosent
Totalt sal  840 1,1 3 798 -1,2 9 505 -3,1
Bilbensin  131 -1,2  568 -5,1 1 461 -7,3
Autodiesel  312 5,7 1 429 3,4 3 506 2,1
Av dette avgiftspliktig  235 3,5 1 088 4,7 2 668 3,4
Jetdrivstoff 91 -1,0  405 5,5  957 -4,1
Marine gassoljer  159 2,4  775 3,8 1 885 2,8
Av dette bunkers 18 -4,3 89 0,7  226 -0,4
Fyringsparafin 2 -37,9 16 -37,4 50 -32,9
Lette fyringsoljer 21 -14,9  148 -32,5  330 -33,4
Tung fyringsolje 30 -5,6  116 -18,7  308 -13,8
Av dette bunkers 16 -18,1 76 6,6  195 -2,7
Smørjemiddel 4 -35,2 25 -19,1 66 -8,1
Andre petroleumsprodukt2 90 -0,2  315 0,3  943 -2,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller