Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent April 2011- mars 2012 Endring i prosent
Totalt sal  793 1,1 2 267 -1,2 9 525 -2,2
Jordbruk og skogbruk 5 -11,0 15 -5,8 76 -21,9
Fiske og fangst 48 18,8  131 0,6  532 4,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  118 -9,5  352 -8,5 1 418 -0,3
Bygg og anlegg 32 57,4 69 38,4  508 13,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 79 -4,7  248 -9,8  958 -17,9
Transport  465 0,9 1 311 1,3 5 502 -1,6
Av dette bunkers 36 12,7  105 20,7  440 3,8
Offentleg verksemd 9 -41,9 30 -43,3  110 -21,9
Anna sal2 38 30,3  110 22,2  420 14,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller