Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent April 2011- mars 2012 Endring i prosent
Totalt sal  793 1,1 2 267 -1,2 9 525 -2,2
Bilbensin  111 -6,4  324 -5,7 1 471 -7,5
Autodiesel  288 -1,6  859 3,0 3 484 2,6
Av dette avgiftspliktig  225 2,2  654 5,7 2 655 4,1
Jetdrivstoff  105 30,9  249 14,2  967 -0,8
Marine gassoljer  166 12,6  467 7,3 1 888 4,4
Av dette bunkers 19 22,2 55 14,1  232 6,1
Fyringsparafin 2 -51,5 13 -40,2 51 -31,9
Lette fyringsoljer 27 -42,9  104 -39,3  333 -33,9
Tung fyringsolje 25 -18,9 69 -16,5  321 -7,6
Av dette bunkers 17 6,1 50 33,0  203 2,2
Smørjemiddel 6 -7,9 16 -14,8 69 -2,8
Andre petroleumsprodukt2 63 11,1  165 -1,3  940 -3,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller