Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Mars 2011-februar 2012 Endring i prosent
Totalt sal  736 1,8 1 473 -2,3 9 508 -2,9
Jordbruk og skogbruk 5 -2,9 10 -3,0 77 -22,9
Fiske og fangst 38 0,7 84 -7,5  524 2,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  118 0,0  234 -7,9 1 426 -0,2
Bygg og anlegg 18 20,5 37 25,7  496 11,1
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 90 -1,7  170 -11,9  960 -19,6
Transport  418 3,6  846 1,5 5 497 -2,0
Av dette bunkers 36 76,0 68 25,5  436 0,5
Offentleg verksemd 11 -37,8 21 -43,9  116 -18,7
Anna sal2 37 9,8 72 18,3  411 14,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller