Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Mars 2011-februar 2012 Endring i prosent
Totalt sal  736 1,8 1 473 -2,3 9 508 -2,9
Bilbensin  105 -4,9  213 -5,3 1 479 -8,0
Autodiesel  284 5,2  570 5,4 3 488 3,1
Av dette avgiftspliktig  213 7,0  429 7,7 2 651 4,3
Jetdrivstoff 71 2,3  144 4,4  942 -2,7
Marine gassoljer  144 9,7  301 4,5 1 869 3,1
Av dette bunkers 17 8,6 35 10,1  229 1,9
Fyringsparafin 5 -31,8 10 -37,0 54 -30,1
Lette fyringsoljer 40 -29,2 77 -37,9  354 -32,7
Tung fyringsolje 26 72,4 44 -15,1  327 -8,6
Av dette bunkers 19  319,2 33 52,7  202 -0,5
Smørjemiddel 5 -21,2 10 -16,7 62 -11,8
Andre petroleumsprodukt2 56 -1,1  103 -7,6  933 -5,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller