Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Februar 2011-januar 2012 Endring i prosent
Totalt sal  737 -6,1  737 -6,1 9 493 -3,6
Jordbruk og skogbruk 5 -3,1 5 -3,1 77 -23,2
Fiske og fangst 45 -13,5 45 -13,5  524 0,6
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  115 -14,8  115 -14,8 1 426 -1,2
Bygg og anlegg 19 31,2 19 31,2  493 10,0
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 80 -21,1 80 -21,1  961 -21,0
Transport  428 -0,5  428 -0,5 5 483 -2,5
Av dette bunkers 33 -4,7 33 -4,7  420 -5,4
Offentleg verksemd 10 -49,7 10 -49,7  123 -15,0
Anna sal2 36 28,4 36 28,4  405 15,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller