Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2012 Endring i prosent 2012 Endring i prosent Februar 2011-januar 2012 Endring i prosent
Totalt sal  737 -6,1  737 -6,1 9 493 -3,6
Bilbensin  108 -5,7  108 -5,7 1 484 -8,1
Autodiesel  286 5,6  286 5,6 3 474 3,1
Av dette avgiftspliktig  217 8,3  217 8,3 2 637 4,2
Jetdrivstoff 74 6,6 74 6,6  938 -3,6
Marine gassoljer  157 0,2  157 0,2 1 856 1,4
Av dette bunkers 19 11,4 19 11,4  227 0,9
Fyringsparafin 5 -41,7 5 -41,7 56 -28,6
Lette fyringsoljer 37 -45,3 37 -45,3  371 -32,1
Tung fyringsolje 18 -50,4 18 -50,4  316 -15,0
Av dette bunkers 14 -18,6 14 -18,6  188 -12,1
Smørjemiddel 5 -10,7 5 -10,7 63 -6,9
Andre petroleumsprodukt2 47 -14,1 47 -14,1  934 -6,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller