Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Oktober 2010- september 2011 Endring i prosent
Totalt sal  846 -0,5 7 138 -1,8 9 709 0,7
Jordbruk og skogbruk 9 -19,7 80 10,6  109 9,4
Fiske og fangst 49 -9,9  407 8,3  533 6,6
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  131 23,1 1 084 4,7 1 482 7,6
Bygg og anlegg 66 -0,1  368 4,2  464 0,8
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 79 -16,8  715 -15,6 1 094 -3,7
Transport  473 -1,7 4 080 -3,6 5 483 -2,4
Av dette bunkers 34 1,7  327 -6,6  423 -13,1
Offentleg verksemd 9 13,7  102 2,0  149 9,8
Anna sal2 30 6,1  302 20,5  396 24,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller