Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Oktober 2010- september 2011 Endring i prosent
Totalt sal  846 -0,5 7 138 -1,8 9 709 0,7
Bilbensin  122 -9,1 1 143 -7,9 1 526 -7,0
Autodiesel  298 3,7 2 554 4,9 3 477 7,3
Av dette avgiftspliktig  228 4,1 1 942 4,9 2 611 6,3
Jetdrivstoff 87 -0,9  659 -7,7  920 -1,3
Marine gassoljer  170 7,3 1 395 2,8 1 841 1,7
Av dette bunkers 18 13,1  178 0,9  228 -10,9
Fyringsparafin 5 -21,3 43 -19,4 72 -4,4
Lette fyringsoljer 27 -10,2  306 -18,8  486 -5,8
Tung fyringsolje 25 -6,1  267 -3,0  359 -2,3
Av dette bunkers 15 -8,4  144 -15,1  189 -16,7
Smørjemiddel 5 -25,1 49 -6,5 65 -10,2
Andre petroleumsprodukt2  109 -5,2  722 -5,3  964 -2,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller