Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent September 2010- august 2011 Endring i prosent
Totalt sal  875 0,1 6 299 -1,9 9 720 0,8
Jordbruk og skogbruk 9 -17,5 47 -23,0 87 -12,4
Fiske og fangst 49 21,2  358 11,5  538 10,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  111 2,7  951 2,4 1 456 5,1
Bygg og anlegg 65 3,8  275 -4,1  437 -5,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 78 -18,1  637 -15,5 1 110 -1,0
Transport  515 0,0 3 666 -2,3 5 550 -1,4
Av dette bunkers 48 -1,7  293 -7,4  423 -16,2
Offentleg verksemd 6 5,6 93 1,0  148 9,9
Anna sal2 42 15,8  271 22,4  394 25,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller