Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent September 2010-august 2011 Endring i prosent
Totalt sal  875 0,1 6 299 -1,9 9 720 0,8
Bilbensin  141 -6,7 1 021 -7,8 1 538 -6,8
Autodiesel  310 7,6 2 256 5,0 3 466 7,6
Av dette avgiftspliktig  235 8,2 1 713 5,0 2 602 6,4
Jetdrivstoff 87 -6,0  607 -3,2  955 3,6
Marine gassoljer  163 -0,3 1 225 2,2 1 829 0,8
Av dette bunkers 26 3,5  160 -0,3  226 -15,4
Fyringsparafin 5 -20,6 39 -19,2 73 -1,7
Lette fyringsoljer 21 -3,8  279 -19,6  489 -4,9
Tung fyringsolje 34 10,3  242 -2,7  361 -3,9
Av dette bunkers 20 -9,9  128 -15,9  190 -18,4
Smørjemiddel 6 -4,8 44 -3,8 66 -7,7
Andre petroleumsprodukt2  108 -5,0  585 -9,7  942 -5,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller