Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Juni 2010- mai 2011 Endring i prosent
Totalt sal  800 1,3 3 834 -1,0 9 800 2,3
Jordbruk og skogbruk 6 -30,4 30 -12,0 97 -2,2
Fiske og fangst 40 -3,8  201 -0,2  501 2,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  116 4,3  613 -0,7 1 429 2,9
Bygg og anlegg 48 4,4  125 3,6  453 -6,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 69 -19,1  405 -17,3 1 142 5,8
Transport  469 1,0 2 207 -0,5 5 626 0,4
Av dette bunkers 38 9,4  175 0,2  447 -13,7
Offentleg verksemd 11 52,7 73 -1,1  146 9,0
Anna sal2 42 59,7  180 51,2  405 35,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller