Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Juni 2010- mai 2011 Endring i prosent
Totalt sal  800 1,3 3 834 -1,0 9 800 2,3
Bilbensin  124 -12,9  590 -8,9 1 566 -6,5
Autodiesel  274 4,9 1 363 4,5 3 417 8,6
Av dette avgiftspliktig  208 3,7 1 021 4,3 2 563 7,2
Jetdrivstoff 92 7,9  381 5,6  996 11,3
Marine gassoljer  155 3,3  747 4,1 1 832 1,4
Av dette bunkers 19 24,3 88 0,3  227 -18,6
Fyringsparafin 3 10,0 26 -21,8 75 3,4
Lette fyringsoljer 24 -12,5  222 -21,2  497 -3,4
Tung fyringsolje 32 16,8  163 6,5  378 -8,0
Av dette bunkers 19 -1,9 84 -0,8  214 -9,9
Smørjemiddel 5 -7,2 27 1,4 68 -2,1
Andre petroleumsprodukt2 90 3,9  315 -9,8  971 -1,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller