Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Mai 2010- april 2011 Endring i prosent
Totalt sal  718 3,5 3 033 -1,7 9 789 2,6
Jordbruk og skogbruk 8 26,1 24 -5,7 99 2,4
Fiske og fangst 40 3,0  161 0,7  503 4,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  110 0,0  497 -1,9 1 424 3,3
Bygg og anlegg 27 9,1 77 3,0  451 -7,8
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 61 -11,2  336 -16,9 1 158 8,8
Transport  432 4,6 1 738 -0,9 5 621 0,3
Av dette bunkers 37 23,6  136 -2,1  444 -14,7
Offentleg verksemd 9 21,2 63 -6,7  142 6,4
Anna sal2 31 26,1  138 48,8  390 34,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller