Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Mai 2010- april 2011 Endring i prosent
Totalt sal  718 3,5 3 033 -1,7 9 789 2,6
Bilbensin  122 -4,9  466 -7,8 1 585 -6,1
Autodiesel  252 2,6 1 089 4,4 3 404 8,6
Av dette avgiftspliktig  193 2,3  813 4,5 2 556 7,2
Jetdrivstoff 73 29,3  289 4,8  989 12,9
Marine gassoljer  157 14,7  592 4,3 1 828 1,8
Av dette bunkers 22 26,6 69 -4,8  223 -20,9
Fyringsparafin 1 -43,8 23 -25,2 75 1,6
Lette fyringsoljer 23 -21,0  198 -22,2  500 -2,6
Tung fyringsolje 28 23,4  131 4,3  373 -10,1
Av dette bunkers 15 18,8 65 -0,5  214 -9,2
Smørjemiddel 4 -23,7 21 1,1 68 -2,9
Andre petroleumsprodukt2 57 -14,4  225 -14,3  967 -0,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller