Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent April 2010- mars 2011 Endring i prosent
Totalt sal  784 -5,8 2 315 -3,2 9 764 2,2
Jordbruk og skogbruk 6 -25,4 16 -15,8 98 -1,8
Fiske og fangst 35 -10,9  122 0,0  501 5,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  130 -6,2  387 -2,4 1 424 3,3
Bygg og anlegg 20 11,3 50 -0,1  449 -8,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 82 -25,4  275 -18,1 1 166 10,1
Transport  460 -3,8 1 306 -2,6 5 603 -0,4
Av dette bunkers 32 -23,5 99 -9,1  437 -18,1
Offentleg verksemd 16 -13,6 53 -10,4  140 4,6
Anna sal2 35 57,5  106 57,2  383 31,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller