Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent April 2010- mars 2011 Endring i prosent
Totalt sal  784 -5,8 2 315 -3,2 9 764 2,2
Bilbensin  119 -12,0  344 -8,8 1 591 -6,5
Autodiesel  293 4,7  837 5,0 3 398 9,1
Av dette avgiftspliktig  220 4,5  620 5,2 2 552 7,7
Jetdrivstoff 80 8,5  216 -1,5  972 10,2
Marine gassoljer  147 -3,9  435 1,1 1 807 0,1
Av dette bunkers 16 -26,1 48 -14,3  218 -25,4
Fyringsparafin 5 -25,4 22 -23,9 76 2,8
Lette fyringsoljer 48 -31,0  174 -22,3  507 -1,6
Tung fyringsolje 31 -25,0  103 0,1  368 -14,7
Av dette bunkers 16 -21,5 50 -5,0  212 -11,3
Smørjemiddel 5 -8,3 17 8,9 69 -2,4
Andre petroleumsprodukt2 56 -17,4  168 -14,2  977 1,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller