Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Mars 2010- Februar 2011 Endring i prosent
Totalt sal  746 -4,9 1 531 -1,7 9 813 3,2
Jordbruk og skogbruk 5 -10,2 11 -9,5  100 1,8
Fiske og fangst 40 -20,1 86 5,2  506 4,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  122 -8,2  257 -0,4 1 433 5,2
Bygg og anlegg 15 -9,6 30 -6,5  447 -9,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 92 -19,5  193 -14,5 1 194 16,3
Transport  418 -1,0  847 -1,9 5 621 -0,1
Av dette bunkers 33 7,6 67 -0,1  447 -17,2
Offentleg verksemd 18 -8,5 37 -8,9  143 11,4
Anna sal2 35 57,9 71 57,0  370 27,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller