Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Mars 2010- Februar 2011 Endring i prosent
Totalt sal  746 -4,9 1 531 -1,7 9 813 3,2
Bilbensin  110 -6,5  226 -6,8 1 608 -5,7
Autodiesel  272 5,3  543 5,1 3 384 9,6
Av dette avgiftspliktig  200 5,8  399 5,5 2 542 8,0
Jetdrivstoff 66 -9,9  135 -6,6  966 8,1
Marine gassoljer  131 -11,3  288 3,8 1 814 0,5
Av dette bunkers 15 -4,9 32 -6,9  224 -25,5
Fyringsparafin 8 -13,9 17 -23,5 77 6,3
Lette fyringsoljer 59 -23,7  127 -18,4  528 6,7
Tung fyringsolje 35 19,8 72 16,4  378 -12,0
Av dette bunkers 18 18,9 34 5,2  216 -8,8
Smørjemiddel 7 42,5 12 18,3 70 -1,3
Andre petroleumsprodukt2 57 -12,9  112 -12,5  989 4,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller