Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Januar 2010-desember 2010 Endring i prosent
Totalt sal  857 10,0 9 928 5,0 9 928 5,0
Jordbruk og skogbruk 7 -20,3  101 2,6  101 2,6
Fiske og fangst 39 26,6  501 5,0  501 5,0
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  136 17,6 1 434 6,6 1 434 6,6
Bygg og anlegg 13 -17,0  449 -8,8  449 -8,8
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  140 27,1 1 227 26,4 1 227 26,4
Transport  464 0,9 5 637 0,1 5 637 0,1
Av dette bunkers 29 -35,4  447 -20,8  447 -20,8
Offentleg verksemd 22 46,4  147 22,4  147 22,4
Anna sal2 35 56,7  433 35,1  433 35,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller