Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Januar 2010-desember 2010 Endring i prosent
Totalt sal  857 10,0 9 928 5,0 9 928 5,0
Bilbensin  130 -5,5 1 624 -5,4 1 624 -5,4
Autodiesel  306 16,2 3 358 10,2 3 358 10,2
Av dette avgiftspliktig  223 11,7 2 521 8,1 2 521 8,1
Jetdrivstoff 85 13,1  975 10,1  975 10,1
Marine gassoljer  134 -2,4 1 803 0,0 1 803 0,0
Av dette bunkers 15 -42,3  226 -29,2  226 -29,2
Fyringsparafin 12 32,0 82 20,9 82 20,9
Lette fyringsoljer 90 48,4  557 21,1  557 21,1
Tung fyringsolje 32 -0,3  368 -19,3  368 -19,3
Av dette bunkers 14 -26,9  214 -11,6  214 -11,6
Smørjemiddel 5 -33,6 68 -3,6 68 -3,6
Andre petroleumsprodukt2 63 11,2 1 093 14,9 1 093 14,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller