Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent November 2009- oktober 2010 Endring i prosent
Totalt sal  849 2,1 8 184 3,5 9 736 2,9
Jordbruk og skogbruk 11 -4,5 98 18,5  114 14,9
Fiske og fangst 39 -19,8  415 3,2  490 9,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  117 -0,1 1 152 2,9 1 378 1,1
Bygg og anlegg 46 -9,5  399 -8,5  455 -8,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  108 14,5  956 23,1 1 149 15,4
Transport  489 3,9 4 709 -0,2 5 623 -0,2
Av dette bunkers 37 -17,2  387 -17,7  480 -14,4
Offentleg verksemd 8 -21,2  108 14,1  133 12,8
Anna sal2 30 9,6  347 27,2  395 27,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller