Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent November 2009- oktober 2010 Endring i prosent
Totalt sal  849 2,1 8 184 3,5 9 736 2,9
Bilbensin  138 2,3 1 380 -4,9 1 644 -5,2
Autodiesel  295 6,7 2 731 8,5 3 260 7,5
Av dette avgiftspliktig  220 6,4 2 071 7,1 2 470 6,8
Jetdrivstoff 91 24,9  805 8,8  950 8,5
Marine gassoljer  158 -1,4 1 515 0,3 1 807 0,5
Av dette bunkers 21 -11,6  198 -25,2  253 -19,3
Fyringsparafin 7 -2,4 61 12,7 75 8,1
Lette fyringsoljer 31 -23,3  408 12,9  506 10,2
Tung fyringsolje 28 -7,8  304 -22,9  365 -24,8
Av dette bunkers 15 -26,6  184 -10,0  221 -9,5
Smørjemiddel 5 -18,0 57 0,4 71 4,0
Andre petroleumsprodukt2 95 -6,7  923 13,0 1 058 12,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller