Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Oktober 2009-september 2010 Endring i prosent
Totalt sal  876 3,3 7 322 3,5 9 705 2,5
Jordbruk og skogbruk 26  143,3 88 22,0  114 18,5
Fiske og fangst 55 27,5  374 5,9  499 16,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  107 -7,0 1 034 3,2 1 377 1,3
Bygg og anlegg 66 -4,6  352 -8,5  459 -7,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 95 18,2  847 24,0 1 134 12,9
Transport  466 -5,6 4 210 -0,9 5 595 -1,2
Av dette bunkers 34 -33,9  350 -17,9  487 -14,8
Offentleg verksemd 8 16,4  100 18,5  135 14,2
Anna sal2 54 80,9  316 29,2  392 30,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller