Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Oktober 2009-september 2010 Endring i prosent
Totalt sal  876 3,3 7 322 3,5 9 705 2,5
Bilbensin  134 -6,9 1 238 -5,9 1 638 -6,4
Autodiesel  288 7,3 2 430 8,4 3 236 6,7
Av dette avgiftspliktig  220 4,9 1 847 6,9 2 452 6,0
Jetdrivstoff 86 11,1  712 6,6  930 5,5
Marine gassoljer  158 -2,8 1 355 0,3 1 807 1,2
Av dette bunkers 16 -40,6  176 -26,7  256 -19,5
Fyringsparafin 6 14,6 54 15,0 75 7,1
Lette fyringsoljer 30 5,9  376 17,2  515 12,9
Tung fyringsolje 26 -23,2  276 -24,2  368 -27,0
Av dette bunkers 17 -28,5  169 -8,2  226 -8,8
Smørjemiddel 9 34,5 54 6,6 74 7,8
Andre petroleumsprodukt2  140 15,0  827 15,7 1 063 15,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller