Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent September 2009- august 2010 Endring i prosent
Totalt sal  883 6,5 6 445 3,5 9 676 2,0
Jordbruk og skogbruk 11 15,2 62 1,0 99 3,4
Fiske og fangst 40 16,5  319 3,0  487 15,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  108 4,5  928 4,5 1 385 2,0
Bygg og anlegg 62 -12,7  286 -9,5  462 -5,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 95 25,8  752 24,8 1 120 10,7
Transport  515 4,5 3 744 -0,3 5 622 -1,0
Av dette bunkers 49 4,6  316 -15,7  504 -11,9
Offentleg verksemd 6 7,4 92 18,7  134 12,4
Anna sal2 45 26,5  262 22,0  368 18,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller