Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent September 2009-august 2010 Endring i prosent
Totalt sal  883 6,5 6 445 3,5 9 676 2,0
Bilbensin  152 -2,7 1 104 -5,8 1 648 -6,3
Autodiesel  288 10,0 2 142 8,6 3 216 6,0
Av dette avgiftspliktig  217 8,6 1 627 7,2 2 442 5,9
Jetdrivstoff 93 18,6  626 6,0  921 3,7
Marine gassoljer  164 7,4 1 197 0,7 1 811 1,9
Av dette bunkers 26 -4,1  160 -24,9  267 -15,4
Fyringsparafin 6 27,9 48 15,0 74 4,7
Lette fyringsoljer 22 -2,5  347 18,3  513 12,2
Tung fyringsolje 31 -22,4  249 -24,3  376 -27,5
Av dette bunkers 23 14,2  152 -5,3  233 -6,0
Smørjemiddel 6 17,1 46 2,6 72 3,8
Andre petroleumsprodukt2  122 12,3  686 15,7 1 045 14,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller