Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent August 2009- juli 2010 Endring i prosent
Totalt sal  828 5,5 5 563 3,1 9 622 2,0
Jordbruk og skogbruk 7 -11,5 51 -1,6 97 4,5
Fiske og fangst 41 -11,3  279 1,2  481 18,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 92 -6,4  819 4,5 1 380 1,8
Bygg og anlegg 40 15,7  223 -8,6  471 -1,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 77 26,6  657 24,7 1 100 8,8
Transport  513 2,6 3 229 -1,0 5 600 -1,3
Av dette bunkers 53 -2,6  268 -18,5  502 -12,4
Offentleg verksemd 5 18,2 86 19,5  134 12,9
Anna sal2 54 59,2  217 21,1  358 20,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller