Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent August 2009- juli 2010 Endring i prosent
Totalt sal  828 5,5 5 563 3,1 9 622 2,0
Bilbensin  157 -4,9  952 -6,3 1 652 -6,2
Autodiesel  262 10,2 1 855 8,4 3 190 5,7
Av dette avgiftspliktig  209 9,6 1 410 7,0 2 424 5,8
Jetdrivstoff 87 9,6  533 4,1  907 2,1
Marine gassoljer  161 -0,2 1 033 -0,3 1 800 1,9
Av dette bunkers 25 -15,8  135 -27,9  268 -15,3
Fyringsparafin 4 9,1 42 13,4 73 3,3
Lette fyringsoljer 17 6,9  325 20,0  514 13,3
Tung fyringsolje 36 -14,9  218 -23,2  385 -25,6
Av dette bunkers 27 10,8  130 -8,0  230 -7,1
Smørjemiddel 6 -22,8 39 -10,5 71 -4,2
Andre petroleumsprodukt2 97 36,6  565 16,5 1 031 16,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller