Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Juni 2009-mai 2010 Endring i prosent
Totalt sal  790 8,1 3 876 5,1 9 583 1,9
Jordbruk og skogbruk 9 27,1 34 1,8 99 9,4
Fiske og fangst 7 53,7 37 34,4 86 -56,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 97 11,1  539 7,1 1 211 -3,6
Bygg og anlegg 46 -8,0  120 -5,4  484 -1,1
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 85 29,0  482 29,5 1 049 3,4
Transport  514 4,2 2 475 0,7 6 220 4,4
Av dette bunkers 35 35,5  134 -15,5  389 -21,5
Offentleg verksemd 7 10,2 72 24,9  129 13,0
Anna sal2 25 53,5  117 9,8  306 6,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller