Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Juni 2009- mai 2010 Endring i prosent
Totalt sal  790 8,1 3 876 5,1 9 583 1,9
Bilbensin  143 -4,8  648 -4,8 1 672 -5,6
Autodiesel  261 7,9 1 304 9,9 3 141 4,4
Av dette avgiftspliktig  201 7,4  979 8,3 2 388 5,4
Jetdrivstoff 85 30,8  361 12,6  893 3,8
Marine gassoljer  150 13,3  717 2,1 1 802 3,1
Av dette bunkers 16 -7,3 85 -31,2  271 -13,6
Fyringsparafin 3 -21,1 33 16,8 73 0,6
Lette fyringsoljer 28 8,0  282 25,7  514 15,1
Tung fyringsolje 27 -6,6  160 -18,0  414 -20,5
Av dette bunkers 18  129,0 49 39,2  118 -32,2
Smørjemiddel 6 -31,6 27 -54,6 72 -28,5
Andre petroleumsprodukt2 86 17,3  344 18,6 1 002 14,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller