Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent April 2009- mars 2010 Endring i prosent
Totalt sal  833 6,0 2 382 5,9 9 477 -0,7
Jordbruk og skogbruk 8 25,5 19 6,8 99 7,2
Fiske og fangst 7 14,1 23 30,7 82 -66,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  125 23,0  343 13,2 1 146 -8,9
Bygg og anlegg 18 -21,7 50 -5,9  488 -2,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  108 38,4  326 32,4 1 021 -4,8
Transport  528 -1,3 1 497 -0,3 6 216 4,2
Av dette bunkers 28 -23,9 74 -27,8  387 -27,0
Offentleg verksemd 18 52,5 57 33,8  130 13,8
Anna sal2 21 -12,1 66 -0,7  295 -0,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller